NGUYÊN TÁC KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁC

Điều 93, thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Quy định về nguyên tắc kế toán phải thu khác như dưới đây 1/ Các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. gồm: – Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; – Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tàiRead More